Cả con đường mà tụi tui chọn để cùng đi qua cũng không yên ả. Nhưng mà niềm tin, có nhiều niềm tin trong đó..

 

[justified_image_grid]